Adatvédelmi tájékoztató

/Adatvédelmi tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató 2018-06-24T20:47:41+00:00

1. A Tájékoztató CÉLJA ÉS HATÁLYA

1.1. A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: “Tájékoztató”) hatálya a “FAL-CO 7 Takarítószolgálat” Kft. (továbbiakban: “Adatkezelő”) által magánszemélyek (továbbiakban: “Érintett”)  személyes adatainak az adatkezelésére terjed ki és rögzíti az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat.

1.2. A jelen Tájékoztató tájékoztatást ad többek között az Adatkezelő által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

1.3. A jelen Tájékoztatóban az Adatkezelő az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) alapján jelen tájékoztatást adja az Érintettek számára.

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Cégnév:                                             “FAL-CO 7 Takarítószolgálat” Kft.

Székhely:                                           1139 Budapest, Lomb u 31/b.

Telephely:                                          1045 Budapest,  Berlini utca 39.

Cégjegyzékszám:                              Cg. 01-09-717150

Nyilvántartó bíróság:                      Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                                           13068088-2-41

Honlap                                                www.falco7.hu

3. A kezelt adatok köre

A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: név és e-mail cím.

4. Az adatkezelés jogalapja

4.1. Az adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

4.2. A hozzájárulást az Érintett az adatkezelések tekintetében a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

5. Az adatkezelés célja

5.1. E-mail címek felhasználása

Az Adatkezelő az általa kezelt elektronikus levélcímek (e-mail címek) felhasználásnak jogszerűségének biztosításaként azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel tájékoztató vagy marketing jellegű e-mail küldésére.

5.1.1. Kapcsolattartás Az e-mail címek kezelése elsősorban a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

5.1.2. Tájékoztatás Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére.

5.1.3. Hírlevél A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Adatkezelő a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli a hírlevélről történő leiratkozásig. A leiratkozás a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy Adatkezelőnek küldött e-mailben vagy levélben lehetséges. Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettt. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

5.2. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban rögzített céloktól eltérő célokra nem használhatja.

5.3. Az Adatkezelő a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt rendelkezésre bocsátó személy felel. Az Érintett e-mail címének megadásakor és használatakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

6. adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1. Az adatokat elsődlegesen csak az Adatkezelő érintett munkakörben dolgozó munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem jogosultak közzétenni, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2.  Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, amely az alábbik szerint kerül megnevezésre:

Cégnév:  Mailjet SAS

Székhely: 13-13 bis, rue de l’Aubrac 75012 Párizs, Franciaország

Cégjegyzékszám: 524 536 992

Nyilvántartó bíróság:  Párizsi Cégregiszter (Franciaország)

Honlap: www.mailjet.com

6.3.  Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbít, és csak hatósági megkeresések esetén adja ki.

7. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció, hírlevélre feliratkozás során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak a hírlevélről történő leiratkozásig mint kérelemre történő törléséig tart.

8. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9. FELHASZNÁLÓ JOGAI

9.1. Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdéssel, illetve észrevétellel, vagy megkereséssel az Adatkezelő felé a honlapján megadott elérhetőségeken keresztül fordulhat.

9.2.  Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíttathatja azokat. Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem átvételétől számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

9.3.  Az Érintett jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni, Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül helyesbíti, vagy törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. Az Adatkezelő az Érintettra vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

·         az adatkezelés jogellenes;

·         az Érintett az adatok törlését kéri;

·         Az Érintett személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

·         az adatkezelés célja megszűnt;

·         azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9.4.  Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

9.5.  Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

9.6.  A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

9.7.  Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, úgy az Adatkezelő a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli az Érintettel, a jogorvoslati jogaira vonatkozó tájékoztatással együtt.

10. JOGORVOSLAT

Az Érintett a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) vagy választása szerint – az Adatkezelő székhelye, vagy az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez, mint bírósághoz fordulni.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben vagy a joggyakorlatban bekövetkező változások esetén a jelen adatvédelmi tájékoztatóban közölt információkat előzetes bejelentés nélkül ezen változásokhoz igazítsa.

11.2. A jelen Tájékoztató az Adatkezelő honlapján hozzáférhető és letölthető, amely lehetővé teszi az Érintett számára, hogy tárolja és előhívja azt.

Budapest, 2018. június 1.